TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THỊ THỰC, GIA HẠN TẠM TRÚ (1)

APPLICATION FORM FOR VISA ISSUANCE, STAY EXTENSION
Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam
For temporary residence foreigners in Viet Nam
 Trường yêu cầu nhập dữ liệu

I- Người đề nghị - The applicant:

1.Họ và tên (chữ in hoa) Full name (in capital letters)  
2.Giới tính Sex 
3.Sinh ngày Date of birth (Day, Month, Year)
4.Quốc tịch gốc Nationality at birth 
5.Quốc tịch hiện nay Current nationality 
6- Nghề nghiệp/chức vụ Occupation/ position
7- Hộ chiếu/ giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số Passport or International Travel Document number  
Loại Type (2) 
Cơ quan cấp Issuing authority  
có giá trị đến ngày Expiry date 
8- Nhập cảnh Việt Nam ngày Date of the latest entry into Viet Nam (day/month/year) 
Qua cửa khẩu via entry port 
Mục đích nhập cảnhPurpose of entry 
9- Được phép tạm trú đến ngày Permitted to remain until (Day, Month, Year) 
- Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam Temporary residential address in Viet Nam  
- Điện thoại liên hệ/Email Contact telephone number/email  

II- Cơ quan / tổ chức hoặc thân nhân ở Việt Nam mời, bảo lãnh - Hosting organisation/family relative in Viet Nam:

1- Tên cơ quan, tổ chức Name of the hosting organisation
Địa chỉ Address
Điện thoại liên hệ Email Contact telephone number/Email
2- Thân nhân bảo lãnh (họ tên) Hosting family relative (full name)
Sinh ngày Date of birth (Day, Month,Year)
Giấy chứng minh nhân dân/ hộ chiếu/ thẻ thường trú/ thẻ tạm trú số Identity card/ Passport/ Permanent/ Temporary Resident Card Number
Cấp ngày Issuing date
Cơ quan cấp Issuing authority
Quan hệ với người được đề nghị Relationship to the applicant (3)
Địa chỉ thường trú/ tạm trú tại Việt Nam Permanent/ temporary residential address in Viet Nam
Điện thoại liên hệ/Email Contact telephone number/Email

III- Nội dung đề nghị - Requests:

1- Cấp thị thực To issue a visa
có giá trị đến ngày Valid to (Day, Month, Year)
2- Gia hạn tạm trú đến ngày To extend the duration of stay until (Day, Month, Year)
3- Lý do Reason (s)
4- Những điều cần trình bày thêm Additional statements
   
 
Ghi chú Notes :
(1) Mỗi người khai 1 bản, kèm hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và 01 ảnh mới chụp cỡ 4x6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu, nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.
Submit in person one completed application form enclosed with passport or International Travel Document and One recently taken photo in 4x6cm size, with white background, front view, bare head without sunglasses at the Immigration Office.
(2) Ghi rõ loại hộ chiếu phổ thông, công vụ, ngoại giao hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.
Specify type of passport whether it is Ordinary, Official or Diplomatic; or specify name of the International Travel Document.
(3) Kèm theo giấy tờ chứng minh quan hệ.
Enclose supporting documents to prove the family relationship
(4) Trường hợp do cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh, hoặc người nước ngoài có thẻ tạm trú mời, bảo lãnh thì thủ trưởng cơ quan, tổ chức xác nhận.
Be cerified by the head of the organization if the sponsor is an organisation or a foreigner with Temporary Resident Card.
Trường hợp công dân Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú mời, bảo lãnh, thì Trưởng Công an phường, xã xác nhận các nội dung tại điểm 2 Mục II.
Be cerified by the Chief of the local Ward/Commune Public Security where the sponsor is residing permanently if the sponsor is a Vietnamese citizen or a foreigner with Permanent Resident Card.