Đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài
Dành cho cơ quan tổ chức bảo lãnh

 Trường yêu cầu nhập dữ liệu

I- TÊN CƠ QUAN:

Cơ quan  
Trụ sở tại 
Điện thoại 

Đề nghị quý cơ quan xem xét cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài sau đây:

Họ tên Giới tính Ngày tháng năm sinh Quốc tịch Hộ chiếu số Vị trí công việc
   
Ghi chú :
(1) Tên cơ quan, tổ chức
(2) Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao (đối với người thuộc diện cấp thẻ tạm trú NG3).